APPAR intenționează achiziționarea echipamentelor de birou și IT.
Oferta trebuie să fie întocmită în limba română, iar prețul propus, pentru serviciile prevăzute în prezentul document, să fie exprimate în Euro, fără TVA. Prețul ofertat va rămâne ferm pe toată perioada a contractului

La elaborarea propunerii tehnice și financiare, cât și în prestarea serviciilor, ofertanții trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice solicitate.Codurile CPV sunt: 

CPV 30213100-6 – Computere portabile, 

CPV 39112000-0 Scaune.

Valoarea estimativă: 1.134 Euro fără TVA, care nu poate fi depășită

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele conform Referat de necesitate birou+IT și Caiet de sarcini birou+IT