Anunt de intentie!

APPAR intenționează achiziționarea de servicii de traducere. Ofertantul va prezenta în oferta toate informațiile și documentele solicitate în specificațiile tehnice precum și orice alte materiale sau documente pe care le consideră necesare.Oferta trebuie să fie întocmită în limba română, iar prețul propus, pentru serviciile prevăzute în prezentul document, să fie exprimate în Euro, fără TVA. Prețul ofertat va rămâne ferm pe toată perioada a contractului. Prețul pe pagină tradusă va fi același indiferent de conținutul documentului. Oferta trebuie să fie datată și semnată de reprezentantul legal.

Oferta va prezenta:  Preț mediu / pagină standard în EURO.

Cerințele minimale:

–        Traducerea completă și corespunzătoare a întregului conținut al fiecărui document, fără greșeli gramaticale și cu utilizarea diacriticelor pentru limba română și maghiară.

–        Traducerile să redea sensul din limba- sursă în limba- țintă și să respecte structura documentului- sursă.

–        Disponibilitate pentru a efectua traduceri în regim de urgență.

–     Documentele vor fi livrate atât în format electronic (.pdf și .doc) pe suport electronic, cât și pe suport de hârtie prin depunerea la sediul achizitorului.

Codul CPV al achiziției este CPV 79530000- 8 – Servicii de traducere.

Valoarea estimativă: 2.521 Euro fără TVA

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele confrom  Caiet de sarcini si Referat necesitate