Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în comuna Diosig, str. Oituz nr. 2/C, județul Bihor, e-mail office@rove.ro,  website www.rove.ro, în calitate de achizitor organizează la sediul din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, județul Bihor, procedura competitivă, în vederea achiziționării serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru investiţii regionale, sau alte tipuri de documentaţii în cadrul proiectului FAB LAB NV.

Achizitor:

Denumire: Asociația Pentru Promovarea Afacerilor în România
Sediu: str. Oituz, nr, 2/C, localitatea Diosig, județul Bihor
CUI: RO – 18261599
Persoana de contact: Tőtős Erzsébet
Telefon: 077103143
E-mail: erzsebet.totos@rove.ro
Web: www.rove.ro

Procedura aplicată:

Conform Regulamentului de desfășurare a achizițiilor aplicabil beneficiarilor privați de ajutor de stat/de minimis, conform OUG nr. 88/2020 Dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este egală sau mai mare decât valoarea estimată prevăzută în art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, atunci beneficiarii privați aplică procedura competitivă prevăzută în cadrul acestui capitol procedura aplicabilă prezentei achiziție este: procedura competitivă.

Obiectul achiziției / contractului de achiziție

Obiectul achiziției îl reprezintă achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice pentru investiții regionale, sau alte tipuri de documentații în cadrul proiectului FAB LAB NV. Prin intermediul contractului de servicii se urmărește achiziția serviciilor de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție, Studiu geotehnic, Studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, Studiu arheologic, Studiu topografic, Documentație cadastrală, Audit energetic și conformare energetică) pentru obținerea autorizației de construire și serviciilor de consultanță în crearea planului de afaceri și de marketing.

Împărțire în loturi:                DA

Informațiile referitoare la obiectul achiziției, caracteristicile serviciilor care urmează să fie achiziționate, precum și codurile CPV și livrabilele pentru fiecare lot în parte sunt prevăzute în documentul Specificații tehnice, anexat la prezentul anunț.

Valoarea estimată a achiziției este de: 574.395,00 RON fără TVA, din care:

  • LOT 1- Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru investiții regionale, sau alte tipuri de documentații: Studiu de fezabilitate, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție, Studiu geotehnic, Studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, Studiu arheologic, Studiu topografic, Documentație cadastrală, Audit energetic și conformare energetică: 456.395,00 RON fără TVA
  • LOT 2- Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru investiții regionale, sau alte tipuri de documentații: Plan de afaceri, Studiu de marketing: 118.000,00 RON fără TVA

Tipul contractului de achiziție: SERVICII

Durata contractului: max. 6 luni, iar TERMENUL DE REALIZARE/ ELABORARE A DOCUMENTAȚIILOR SOLICITATE este 30.04.2023

Adresa la care se depune oferta:

Ofertanții interesați trebuie să depună oferta personal sau să trimită către APPAR prin poștă/curier la adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019 Oradea, județul Bihor sau prin e-mail la office@rove.ro.

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE: 20.12.2022 ora 16:00

Termen limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 16.12.2022 ora 12:00

Informații suplimentare se pot solicita în scris, la adresa de e-mail office@rove.ro.

Specificațiile tehnice și formularele pot fi descărcate AICI.

ATENȚIE!
Pe parcursul elaborării documentului Specificații tehnice nr. 336/08.12.2022 și a Anunțului nr. 337/08.12.2022, datorită unei erori de tehnoredactare valoarea estimată a LOT 1 a fost menționată greșit, în loc de 456.395,40 RON fără TVA figurează 456.395,00 RON fără TVA.

Anunțul tip ERATĂ poate fi consultat aici.