Materiale promoționale personalizate și concept grafic

APPAR intenționează achiziționarea de materiale promoționale personalizate și a conceputului grafic aferent acestora.

Ofertanții trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice și să furnizeze livrabilele solicitate.

Cerințele specifice care trebuie îndeplinite de către ofertanți:

– Experiență cu proiectele transfrontaliere – minim 1 contract cu un beneficar al unei proiect tranfrontalier. Oferta trebuie să fie însoțită de documentele justificative, cum sunt comanda, contract, proces- verbal de recepție/predare- primire.

–  Cunoașterea limbii române, maghiare sau engleze.

Cod CPV principal al achiziției este: 39294100-0-Produse informative și de promovare.

14 386 EURO fară TVA

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele confrom Referat de necesitate marketing si Caiet de sarcini marketing.