APEL – COMISIE DE EVALUARE

APEL pentru participarea la activităţi de evaluare a concursului planuri de afaceri în cadrul programului “YES – Youth Entrepreneur Support”

Context general

Având în vedere contractul de finanțare 45574/29.03.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) care are ca obiect realizarea proiectului ROHU- 382 YES- Youth Entrepreneurship Support, APPAR intenționează organizarea unui concurs de planuri de afaceri.

În acest context, APPAR lansează apel deschis pentru manifestarea interesului de a participa la activităţi de evaluare aferente procesului de selecţie a concursului planuri de afaceri în cadrul proiectului ROHU- 382 YES- Youth Entrepreneurship Support.

Comisia de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai mediului de afaceri sau reprezentant a cadrelor didactice.

Evaluările realizate de experţi vor presupune analiza proiectelor pe baza unor criterii elaborate de către APPAR, care conține propunerile expertului plan de afaceri. Evaluarea reprezintă o parte importantă în cadrul procesului de selecţie a planurilor de afaceri şi reprezintă baza pentru aprobarea sau respingerea acestora.

Pentru asigurarea unui proces de selecţie corect, imparţial şi obiectiv APPAR foloseşte un sistem care presupune evaluarea fiecărei candidaturi de către toți experţi independenţi selectați în faza acestui apel.

Evaluatorii independenţi sunt experţi externi care asigură obiectivitatea procesului de selecţie a propunerilor de proiecte.

Cerințe privind experiența profesională a experților evaluatori

Pentru asigurarea în condiţii de eficacitate a activităţilor de evaluare, experţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Experiență profesională generală în domeniul administrării unei afaceri: minim 6 luni ca și administrator sau reprezentant legal sau experiență managerială, SAU experiență ca și cadru didactic minim 6 luni;
 • Capacităţi excelente de analiză, sinteză şi redactare a unor comentarii pertinente în limba română și engleză;
 • Capacitate de a utiliza instrumente informatice pentru completarea şi transmiterea online a evaluărilor;
 • Disponibilitate pentru angajamente ocazionale, pe termen scurt;
 • Respectarea codul de conduită, inclusiv să nu fie formator şi / sau candidat / beneficiar.
Documente ce trebuie transmise către APPAR

Experţii vor transmite prin e-mail în format scanat la adresele office@yesbiz.eu și / sau tibor.posa@rove.ro, următoarele documente:

 • Curriculum vitae redactat în limba română sau engleză, subliniind aspectele relevante în relaţie cu Program și experiența specifică relevantă. Se recomandă ca experienţele menţionate în cv să demonstreze concret şi relevant modul de îndeplinire a criteriilor precizate mai sus.

Documentele transmise vor fi datate şi semnate şi vor include şi adresa email de corespondenţă.

Înainte de semnarea unui contract, APPAR va solicita experţilor semnarea unei declaraţii pe proprie răspundere:

 • Declarație de conformitate;
 • Declarație de disponibilitate;
 • Declarație privind conflictul de interese.
Criterii de excludere

Sunt excluşi de la participarea la prezentul apel candidaţii care:

 • Face parte din grup țintă sau din echipa de implementare a programului YES – Youth Entrepreneurship Support;
 • Au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autorităţi competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita lor profesională;
 • Au comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloc de care dispune APPAR;
 • Au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau participare la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Intră sub incidenţa unei sancţiuni administrative pentru că se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de APPAR, ca o condiţie de participare la o procedură de selecţie de proiecte sau nu au furnizat informaţiile respective sau pentru că au fost găsiţi vinovaţi de încălcarea gravă a obligaţiilor ce le revin în baza unui contract finanţat de la bugetul de stat sau cel al UE;
Criterii de acordare a punctajelor în cadrul acestui apel

APPAR va selecta trei persoane ca și evaluatori independenți prin folosirea următoarelor criterii de selecție.

Nr. Crt. Criterii de selecție Punctaj obținut
1. Experiență profesională generală în domeniul administrării unei afaceri Max. 40
Administrator / reprezentant legal / experiență managerială /cadru didactic mai mult de 6 luni și mai puțin de 3 ani 20
Administrator / reprezentant legal / experiență managerială / cadru didactic între mai mult de 3 ani și mai puțin de 5 ani 30
Administrator / reprezentant legal / experiență managerială / cadru didactic mai mult de 5 ani 40
2. Experiență profesională generală în cadrul implementării unor proiecte susținute din fonduri nerambursabile. Max. 20
1 program implementat 10
Între 2 programe implementate 15
3 sau mai multe programe implementate 20
3. Tipul aplicantului Max. 15
Dosarul de aplicare este depus de către o persoană de etnie romă 5
Dosarul de aplicare este depus de către o femeie 10
4. Experiență în evaluarea proiectelor Max. 25
Experiență în programe naționale. 10
Experiență în evaluarea unor programe finanțate de către Uniunea Europeană. 15

La punctaje egale va prevala:

 • Durata experienței profesionale generale în domeniul administrării unei afaceri,
 • Data și ora înregistrării în program.
Termen limită, contact

Experţii vor transmite prin e-mail la adresele office@yesbiz.eu și / sau tibor.posa@rove.ro , dosarul de candidatură în format scanat până la data de 13.03.2020, ora 15:00.

Pentru informaţii referitoare la exprimarea interesului pentru evaluare în cadrul Programului YES – Youth Entrepreneurship Support, vă rugăm să contactaţi pe d-ul. Tiberiu Emil Posa, manager de proiect telefonic la numărul 0040-0770-1639201 sau prin email la adresa tibor.posa@rove.ro.