22048074_1559098284147187_2676275094035110803_oGHID CONSULTATIV
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri
integrate
Titlul proiectului: DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locala Integrata in Comuna Diosig
Contract POCU/18/4/1/102721

Anexa cod CAEN 

Cheltuieli eligibile

Criterii eligibilitate

Grila punctaj 

Anexa 8 Model declaratie de minimis

Grila-punctaj-v3

Ghid v1

Anexa 7 Contract de subventie_4.1