22048074_1559098284147187_2676275094035110803_oGHID FINAL
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri
integrate
Titlul proiectului: DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locala Integrata in Comuna Diosig
Contract POCU/18/4/1/102721

Apel de proiect

2018-01 Ghid final